Available courses

Dirigit a treballadors del sector Horeca (hoteleria, restauració i catering). Conèixer la contaminació pròpia dels aliments i les bones pràctiques d'higiene a aplicar.

Dirigido a trabajadores del sector Horeca (Hotelería, restauración, cafeterías). Conocer la contaminación propia del alimento y las buenas prácticas higiénicas a aplicar.

Dirigit a treballadors d'empreses que no tenen cuina propia i tenen contractat un servei de catering. 

L'objectiu és conèixer la contaminació pròpia dels aliments, què fer quan ens arriben els plats del catering, aplicar bones pràctiques d'higiene i saber conservar els aliments amb garanties. 

Dirigit als treballadors del sector de la pesca i derivats. Conèixer la contaminació pròpia dels productes de la pesca i les bones pràctiques d'higiene a aplicar.

Dirigido a trabajadores del sector de la pesca y derivados. Conocer la contaminación propia de los productos de la pesca y las buenas prácticas de higiene a aplicar.

Dirigit a aquelles persones que treballin en el sector gelater. Tant indústria com servei de gelats i orxates. Conèixer la contaminació pròpia d'aquests productes i les bones pràctiques d'higiene a aplicar.

Dirigido a aquellas personas que trabajan en el sector heladero. Tanto industria como servicio de helados y horchatas. Conocer la contaminación propia de estos productos y las buenas prácticas de higiene a aplicar.

Dirigit a treballadors del sector de la fleca, brioxeria i pastisseria. Conèixer la contaminació propia dels productes de fleca, brioxeria i pastisseria i les bones pràctiques d'higiene a aplicar.

Dirigido a trabajadores del sector de la panadería, bollería y pastelería. Conocer la contaminación propia de los productos de panadería, bollería y pastelería y las buenas prácticas de higiene a aplicar.

Conèixer els requeriments del Reglament 1169/2011 del Parlament Europeu i del Consell de 25 octubre de 2011 en relació a la informació facilitada al consumidor sobre al·lèrgies i intoleràncies alimentàries, d'obligat compliment a partir del 13 de desembre de 2014. 

Conocer los requerimientos del Reglamento 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 octubre de 2011 en relación a la información facilitada al consumidor sobre alergias e intolerancias alimenticias, de obligado cumplimiento a partir del 13 de diciembre de 2014. 

Dirigit a clients de Nutrilab que utilitzen e nostre Manual d'Autocontrol del sector Horeca.

Aquest curs té per objectiu ajudar a les empreses a aplicar mesures de seguretat alimentària enfront la Covid-19 

Aquest curs té per objectiu ajudar a les empreses a aplicar mesures de seguretat alimentària enfront la Covid-19 

NutriScore és un logotip nutricional que ja comencem a veure en molts envasos alimentaris. És un Front of Pack Labelling, FOPL o etiquetatge frontal. La finalitat d'aquests FOPL és facilitar la utilització i la comprensió de la informació nutricional obligatòria per part dels consumidors, afavorint les eleccions més saludables, alhora que estimulen i impulsen els fabricants a millorar la composició nutricional dels seus productes. Tots els FOPL han de complir uns criteris generals: no originar malinterpretació en els consumidors, no ser ambigus o confusos i estar basats en dades científiques rellevants. Nutri-Score és un model d'etiquetatge nutricional frontal d'ús voluntari que compleix aquests requisits.

NutriScore es un logotipo nutricional que empezamos ya a ver en muchos envases alimentarios. Se trata de un Front of Pack Labelling, FOPL o etiquetado frontal. La finalidad de estos FOPL es facilitar la utilización y comprensión de la información nutricional obligatoria por parte de los consumidores, favoreciendo las elecciones más saludables, a la vez que estimulan e impulsan a los fabricantes a mejorar la composición nutricional de sus productos. Todos los FOPL deben cumplir unos criterios generales: no originar malinterpretación en los consumidores, no ser ambiguos o confusos y estar basados en datos científicos relevantes. Nutri-Score es un modelo de etiquetado nutricional frontal de uso voluntario que cumple estos requisitos.

A través d'aquest moodle ens podrem comunicar internament